fundusze ue

Europejski Fundusz
Inwestycyjny

Poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND z regwarancją InvestEU od lipca 2023 r.

 

Fundusz InvestEU Fund ma na celu wsparcie celów polityki Unii Europejskiej poprzez działania, które przyczyniają się do zwiększenia:

a) konkurencyjności Unii Europejskiej;

(b) rozwoju i zatrudnienia w gospodarce Unii Europejskiej, zrównoważonego rozwoju gospodarki Unii Europejskiej oraz jej środowiska i klimatu;

(c) odporności socjalnej;

(d) promowania postępów w zakresie nauki i technologii, kultury, wykształcenia i szkoleń;

(e) integracji rynków kapitałowych Unii Europejskiej oraz wzmocnienia rynku wewnętrznego;

(f) promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

lub

(g) zrównoważonej i włączającej naprawy gospodarki Unii Europejskiej ze skutków kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.

CECHY PORĘCZENIA

 • Produkty jakie mogą być zabezpieczone poręczeniem: wszystkie kredyty przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej – kredyty, pożyczki, leasing finansowy.
 • Dozwolone cele kredytowania: kapitał obrotowy, inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub WNiP, inne (refinansowanie – wykluczone).
 • Kwota kredytu do 2 mln € (max. 10 mln PLN).
 • Kwota poręczenia do 80% kwoty kredytu (max. 4 mln PLN).
 • W każdym przypadku musi być podpisana nowa umowa kredytowa.
 • Okres kredytowania: co najmniej 12 miesięcy (+ 1 dzień) miesięcy.
 • Okres poręczenia:
  – kredyt w rachunku bieżącym / obrotowy / Biznes Ekspres – do 5 lat,
  – kredyt inwestycyjny – do 10 lat.

KORZYŚCI

 • Zastosowanie w wielu nowych produktach.
 • Obniżone opłaty w porównaniu do opłat standardowych:
  – opłata jednorazowa – brak,
  – opłata kwartalna – od 0,2500% do 0,6875% kwoty poręczenia.
 • Wysoki poziom poręczenia – do 80%
 • Długi okres ważności poręczenia – do 10 lat (dla kredytów inwestycyjnych) lub do 5 lat (pozostałe rodzaje kredytów).

WYKLUCZENIA

 • ewentualne wykluczenia branżowe do konsultacji ze specjalistą ds. poręczeń.

DEFINICJE

Jednostkowe Poręczenie” lub „poręczenie POLFUND” lub „poręczenie” – oznacza zobowiązanie POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. do wypłaty środków na rzecz Banku tytułem udzielonego Poręczenia Portfelowego w ramach Limitu Wypłaty Poręczenia w przypadku niewykonania przez Beneficjenta zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytu wpisanej do Rejestru;

Klient/Beneficjent Końcowy” oznacza Wnioskodawcę/Kredytobiorcę/ tj. osobę fizyczną lub prawną, która zawiera umowę  kredytową  z Bankiem.

„Pośrednik” oznacza POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. (POLFUND, Fundusz)

„Grupa EBI” oznacza łącznie EFI i EBI.

“Fundusz InvestEU” oznacza Fundusz InvestEU ustanowiony zgodnie z Rozporządzeniem InvestEU.

„Instrument Gwarancyjny InvestEU” oznacza Limitowany lub Nielimitowany Instrument (Re-)Gwarancyjny w ramach Funduszu InvestEU.

Regwarancja EFI, Fundusz InvestEU – oznacza wsparcie celów polityki Unii Europejskiej poprzez działania, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej; rozwoju i zatrudnienia w gospodarce Unii Europejskiej, zrównoważonego rozwoju gospodarki Unii Europejskiej oraz jej środowiska i klimatu; odporności socjalnej; promowania postępów w zakresie nauki i technologii, kultury, wykształcenia i szkoleń; integracji rynków kapitałowych Unii Europejskiej oraz wzmocnienia rynku wewnętrznego; promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; lub zrównoważonej i włączającej naprawy gospodarki Unii Europejskiej ze skutków kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.

Jurysdykcja Niewspółpracująca” oznacza jurysdykcję:

 • wymienioną na liście zawartej w Aneksie I do konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych;
 • wymienioną na liście jurysdykcji, które nie wprowadziły zadowalających standardów transparentności podatkowej, sporządzonej przez OECD/G20;
 • wymienioną w Aneksie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę (UE) 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki;
 • ocenioną jako „częściowo spełniającą” lub „niespełniającą”, w tym w ramach odpowiednich ocen wstępnych, przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz jej Globalne Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji dla Celów Podatkowych w odniesieniu do międzynarodowych standardów wymiany informacji na żądanie;
 • wymienioną w oświadczeniu Grupy Zadaniowej ds. Działań Finansowych (FATF) pt. „Jurysdykcje wysokiego ryzyka podlegające wezwaniu do działania”; lub
 • wymienioną w oświadczeniu Grupy Zadaniowej ds. Działań Finansowych (FATF) pt. „Jurysdykcje pod Zwiększonym Nadzorem”,

w każdym przypadku, gdy takie oświadczenie, lista, dyrektywa lub aneks może zostać zmienione lub uzupełnione.

Komisja” oznacza Komisję Unii Europejskiej;

Kredyt” – oznacza kredyt lub pożyczkę udzielone Beneficjentowi przez Bank;

„Kredyt Eksportowy” oznacza kredyt finansujący działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. finansowanie kosztów związanych bezpośrednio z wywożeniem produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub finansowanie innych wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności wywozowej (eksportowej) tj. takie jak np. koszty transportu towaru zagranicę, ubezpieczenia towaru eksportowanego, koszty paliwa związanego z wywozem oraz koszty zagranicznych podróży służbowych, z zastrzeżeniem iż wykluczeniu nie podlega:

 1. finansowanie z kredytu kosztów uczestnictwa w targach handlowych, badaniach lub kosztach usług doradczych potrzebnych do wprowadzania nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek zagraniczny.
 2. koszty związane z produkcją towarów czy zakupem towarów na eksport.

MŚP” – oznacza mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej 2003/361/WE dotyczącym definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L124, 20.05.2003, str. 36), z okresowymi poprawkami, zmianami redakcyjnymi, uzupełnieniami i/lub zmianami użytych sformułowań;

Osoba Objęta Sankcjami” oznacza jakąkolwiek osobę, podmiot, osobę indywidualną lub grupę osób, która jest wyznaczonym celem lub w inny sposób podmiotem Środków Ograniczających

Pomoc Publiczna” oznacza pomoc przyznaną przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej lub za pośrednictwem takiego państwa, jak dodatkowo określono w Artykułach 107 i 108 Traktatu.

„Przedsiębiorstwo w Trudnej Sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji w znaczeniu Ogólnego Rozporządzenia o Wyłączeniu Blokowym, Rozporządzenia o Wyłączeniu Blokowym Rolnictwa lub Rozporządzenia o Wyłączeniu Blokowym Rybołówstwa.

Sytuacja Wykluczenia” oznacza, że Beneficjent znajduje się w jednej z następujących sytuacji:

 • (i) jest w stanie upadłości, jest niewypłacalny lub podlega likwidacji, jego działalność jest objęta zarządem sądowym, w związku z powyższym, znajduje się w układzie z wierzycielami, jego działalność gospodarcza jest zawieszona lub umowa o zawieszeniu (standstill) (lub równoważna) została podpisana z wierzycielami i zatwierdzona przez właściwy sąd, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, lub znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej ustawodawstwem lub przepisami krajowymi;
 • (ii) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat był podmiotem prawomocnego wyroku [sądowego] lub prawomocnej decyzji administracyjnej za naruszenie jego obowiązków związanych z płaceniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli takie zobowiązania pozostają niespłacone, chyba, że zawarte zostało wiążące porozumienie co do ich spłaty;
 • (iii) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat, dany podmiot lub jakakolwiek z osób posiadając prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim zostały skazane prawomocnym wyrokiem lub prawomocną decyzją administracyjną za poważne uchybienie zawodowe, gdzie takie postępowanie oznacza złe intencje lub poważne zaniedbanie, które mogłoby mieć wpływ na zdolność Kontrahenta do wywiązania się z zobowiązań wobec POLFUND FPK i EFI i które nastąpiło z jednej z poniższych przyczyn:

(a)        spowodowane oszustwem lub zaniedbaniem złożenie nieprawdziwych oświadczeń dotyczących informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw do wykluczenia lub spełnienia kryteriów wyboru lub do realizacji kontraktu lub umowy;

(b)        zawarcie porozumień z innymi osobami, mających na celu zakłócenie konkurencji;

(c)        próba niewłaściwego wpływu na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą podczas odpowiedniej „procedury udzielania zamówienia”, zgodnie z definicją tego terminu w Artykule 2 Rozporządzenia Finansowego;

(d)        próba pozyskania informacji poufnych, które mogą przynieść danemu podmiotowi nienależne korzyści w toku odpowiedniej;

 • (iv) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat, dany podmiot lub osoby posiadające prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim były podmiotem prawomocnego orzeczenia za: (a) oszustwo; (b) korupcję; (c) udział w organizacji przestępczej; (d) pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu; (e) przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, lub podżeganie, pomocnictwo, lub usiłowanie popełnienia takich przestępstw/wykroczeń; (f) pracę dzieci lub inne formy handlu ludźmi;
 • (v) znajduje się on na opublikowanej liście podmiotów gospodarczych wykluczonych lub podlegających karom pieniężnym, w każdym przypadku znajdującym się w bazie danych systemu wczesnego wykrywania i wykluczania (baza danych EDES dostępna na oficjalnej stronie internetowej UE), stworzonego i prowadzonego przez Komisję.

“Środki Ograniczające UE” oznacza wszelkie środki ograniczające przyjęte zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej lub z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej[1].

„Środki Ograniczające” oznaczają:

(1)     Środki Ograniczające UE; i/lub

(2)     wszelkie sankcje gospodarcze lub finansowe przyjmowane okresowo przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub jakąkolwiek inną agencję lub osobę, należycie wyznaczoną, uprawnioną lub upoważnioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych do nakładania, administrowania, wdrażania i/lub egzekwowania takich środków; i/lub

(3)     wszelkie sankcje gospodarcze lub finansowe przyjmowane okresowo przez Rząd Stanów Zjednoczonych i jakikolwiek departament, oddział, agencję lub urząd tego rządu, w tym przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, Departament Stanu USA i/lub Departament Handlu USA.

Umowa Kredytu” – oznacza umowę kredytu w rozumieniu Prawa Bankowego, umowę pożyczki w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145z późn. zm.) lub inną Umowę Finansowania zapewniającą finansowanie Beneficjentowi, zawartą przez Bank z Beneficjentem, na podstawie której Beneficjentowi zostanie udzielony Kredyt, z zastrzeżeniem, że: Umową Kredytu będą objęte jedynie Kredyty udzielane na okres nie krótszy niż dwanaście (12) miesięcy+ 1dzień, przez Bank na rzecz MŚP;

Wdrożenie Niezgodnej Jurysdykcji (NCJ)” oznacza, że Beneficjent Końcowy i Pośrednik drugiego stopnia (Santander Bank Polska S.A.) posiadają siedzibę i działają w kraju siedziby Pośrednika (POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.), i że nic nie wskazuje na to, że dana Transakcja Beneficjenta Końcowego (Umowa Kredytu) i Transakcja Pośrednika (Jednostkowe Poręczenie) wspierają działania przyczyniające się do (i) działalności przestępczej, takiej jak prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, przestępstw podatkowych (tj. oszustw podatkowych i unikania opodatkowania), oraz (ii) czysto sztucznych struktur mających na celu unikanie opodatkowania.

 

[1]              Lista osób objętych sankcjami ze strony UE jest zawarta na Mapie Sankcji UE dostępnej pod adresem www.sanctionsmap.eu. Skonsolidowana lista (“Lista sankcji UE”) jest obecnie dostępna pod adresem https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions. Należy zwrócić uwagę, że środki ograniczające UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE są oficjalnym źródłem prawa UE i w razie wystąpienia sprzeczności ich treść ma przewagę.

Poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND w ramach Ogólnoeuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w odpowiedzi na COVID-19

CECHY I ZALETY PORĘCZENIA

 • poręczenie udzielane jest jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu wyłącznie nowych transakcji i umów udzielonych w PLN zawartych przez Przedsiębiorcę MŚP z Bankiem, z którą POLFUND FPK S.A. ma zawartą umowę o współpracy (lista instytucji współpracujących z POLFUND FPK S.A.),
 • wysoki poziom: nawet do 80% kwoty transakcji, nie więcej niż 1.600,0 tys. PLN. Udzielenie poręczenia nie spowoduje przekroczenia limitu pomocy publicznej w ramach EFG Tymczasowych Ram sekcja 3.1. (limit w kwocie 1.800,0 tys. EUR),
 • długi okres ważności: do 10 lat w przypadku kredytów inwestycyjnych, do 7 lat w przypadku kredytów: w rachunku bieżącym, obrotowych, rewolwingowych, o mieszanej strukturze finansowania i pożyczki,
 • możliwość poręczenia kredytu przeznaczonego na refinansowanie zobowiązań,
 • niska opłata kwartalna, brak opłaty jednorazowej (vide: koszt poręczenia),
 • szybka ścieżka decyzyjna, możliwość uzyskania poręczenia w ciągu 24h.

KLUCZOWE WYŁĄCZENIA

 • zabezpieczenie gwarancji bankowej,
 • rolnictwo, działalność w sektorach wykluczonych Grupy EBI (vide: poniżej).

KOSZT PORĘCZENIA

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku,
 • brak opłaty jednorazowej i niska opłata kwartalna,
 • opłata kwartalna: od 0,175% kwoty poręczenia kwartalnie. Poziom opłaty kwartalnej jest uzależniony od uzyskanego ratingu/klasy ryzyka.

DEFINICJE

Regwarancja EFG, Instrument Gwarancyjny EFG – oznacza wsparcie Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, utworzonego przez niektóre Państwa Członkowskie Unii Europejskiej w odpowiedzi na gospodarcze skutki pandemii COVID-19. Ma on na celu wsparcie Beneficjentów Końcowych, którzy są uznani za rentownych w długim terminie oraz zdolnych do spełnienia wymagań pożyczkodawcy lub innych pośredników finansowych w zakresie finansowania komercyjnego w sytuacji gdyby nie wystąpiły skutki gospodarcze pandemii COVID-19.

EBI” oznacza Europejski Bank Inwestycyjny.

Grupa EBI” oznacza łącznie EFI i EBI.

Beneficjent Końcowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadząca działalność gospodarczą – Wnioskodawca, który zawiera umowę kredytu lub pożyczki z Bankiem.

„Pośrednik” oznacza POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. (POLFUND, Fundusz)

„Pośrednik drugiego stopnia” oznacza Bank.

MŚP” oznacza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo zgodnie z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE dotyczącym definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L124, 20.05.2003, str. 36), z okresowymi poprawkami, zmianami redakcyjnymi, uzupełnieniami i/lub zmianami użytych sformułowań.

Transakcja Beneficjenta Końcowego” oznacza umowę kredytu lub pożyczki.

Jurysdykcja Niewspółpracująca” oznacza jurysdykcję:

 • wymienioną na liście zawartej w Aneksie I do konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych;
 • wymienioną na liście jurysdykcji, które nie wprowadziły zadowalających standardów transparentności podatkowej, sporządzonej przez OECD/G20;
 • wymienioną w Aneksie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę (UE) 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki;
 • ocenioną jako „częściowo spełniającą” lub „niespełniającą”, w tym w ramach odpowiednich ocen wstępnych, przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz jej Globalne Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji dla Celów Podatkowych w odniesieniu do międzynarodowych standardów wymiany informacji na żądanie;
 • wymienioną w oświadczeniu Grupy Zadaniowej ds. Działań Finansowych (FATF) pt. „Jurysdykcje wysokiego ryzyka podlegające wezwaniu do działania”; lub
 • wymienioną w oświadczeniu Grupy Zadaniowej ds. Działań Finansowych (FATF) pt. „Jurysdykcje pod Zwiększonym Nadzorem”,

w każdym przypadku, gdy takie oświadczenie, lista, dyrektywa lub aneks może zostać zmienione lub uzupełnione.

Środki Ograniczające” oznaczają:

 1. Środki Ograniczające UE; i/lub
 2. wszelkie sankcje gospodarcze lub finansowe przyjmowane okresowo przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub jakąkolwiek inną agencję lub osobę, należycie wyznaczoną, uprawnioną lub upoważnioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych do nakładania, administrowania, wdrażania i/lub egzekwowania takich środków; i/lub
 3. wszelkie sankcje gospodarcze lub finansowe przyjmowane okresowo przez Rząd Stanów Zjednoczonych i jakikolwiek departament, oddział, agencję lub urząd tego rządu, w tym przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, Departament Stanu USA i/lub Departament Handlu USA.

Osoba Objęta Sankcjami” oznacza jakąkolwiek osobę, podmiot, osobę indywidualną lub grupę osób, która jest wyznaczonym celem lub w inny sposób podmiotem Środków Ograniczających.

Pomoc Publiczna” oznacza pomoc przyznaną przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej lub za pośrednictwem takiego państwa, jak dodatkowo określono w Artykułach 107 i 108 Traktatu.

Tymczasowe Ramy” oznacza Tymczasowe Ramy Środków Pomocy Państwa w Celu Wsparcia Gospodarki w Kontekście Trwającej Epidemii COVID-19, Komunikat Komisji z dnia 19 marca 2020, C(2020)1863 (Dz. Urz. C 91I, 20.3.2020, str. 1) z późniejszymi zmianami.

Przeniesienie Korzyści” oznacza zasady i zobowiązania dotyczące przeniesienia korzyści na Beneficjentów Końcowych. Regwarancja jest oferowana z nadrzędnym celem ułatwienia dostępu do finansowania dla Beneficjentów Końcowych za pośrednictwem Banków, a POLFUND gwarantuje, że korzyści z Regwarancji zostaną przeniesione na Beneficjentów Końcowych.

„Przedsiębiorstwo w Trudnej Sytuacji” oznacza:

Przedsiębiorstwo względem którego wystąpiła jedna z poniższych okoliczności:

 1. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (inną niż MŚP w okresie 7 lat od jej pierwszej sprzedaży komercyjnej, która kwalifikuje się do inwestycji finansowania ryzyka po przeprowadzeniu badania due dilligence przez wybranego pośrednika finansowego), gdzie ponad połowa objętego kapitału zakładowego przedsiębiorstwa znika w skutek skumulowanych strat. Jest to przypadek, w którym potrącenie skumulowanych strat z rezerw (oraz wszystkich innych komponentów ogólnie uznawanych za część kapitału własnego spółki) prowadzi do narastającej kwoty ujemnej, która przekracza wysokość połowy objętego kapitału własnego. Na cele niniejszego postanowienia ꞌspółka z ograniczoną odpowiedzialnościąꞌ odnosi się w szczególności do tych rodzajów spółek, które zostały wymienione w Aneksie I do Dyrektywy 2013/34/EU[1], a ꞌkapitał zakładowyꞌ obejmuje, jeśli dotyczy, agio emisyjne.
 2. W przypadku spółki, w której przynajmniej kilku udziałowców posiada nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki (innej niż MŚP w okresie 7 lat od jej pierwszej sprzedaży komercyjnej, która kwalifikuje się do inwestycji finansowania ryzyka po przeprowadzeniu badania due dilligence przez wybranego pośrednika finansowego), gdzie ponad połowa jej kapitału wykazywanego przez księgi spółki zniknęła w skutek skumulowanych strat. Na cele niniejszego postanowienia, termin ꞌspółka, w której przynajmniej kilku udziałowców posiada nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółkiꞌ odnosi się w szczególności do tych rodzajów spółek, które zostały wymienione w Aneksie II do Dyrektywy 2013/34/EU.
 3. Gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu upadłościowemu lub gdy zgodnie z prawem krajowym spełnia ono kryteria, aby na żądanie wierzycieli zastosować wobec niego zbiorowe postępowanie upadłościowe.
 4. Gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i jeszcze nie zwróciło pożyczki lub nie zakończyło gwarancji, lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacji.
 5. W przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, gdy przez okres ostatnich dwóch lat:
 • (1)        wskaźnik długu księgowego przedsiębiorstwa do jego kapitału własnego jest większy niż 7,5; oraz
 • (2)        wskaźnik pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosił poniżej 1,0.

„Właściwy Kurs Wymiany Walut” W przypadku umowy kredytowej denominowanej w walucie innej niż EUR (tu: w PLN), dla celów weryfikacji zgodności z  Progiem  Maksymalnej Pomocy, Właściwym Kursem Wymiany Walut stosowanym przez NBP obowiązujący w Dacie Podpisania Umowy Kredytowej.

Prezentacja

Poręczenia kredytowe jako wsparcie dla przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19

Poręczenia Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND w ramach programu na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – COSME

CECHY I ZALETY PORĘCZENIA

 • poręczenie udzielane jest jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu wyłącznie nowych transakcji i umów udzielonych w PLN zawartych przez Przedsiębiorcę MŚP z Bankiem lub Firmą leasingową, z którą POLFUND FPK S.A. ma zawartą umowę o współpracy (lista instytucji współpracujących z POLFUND FPK S.A.);
 • poziom poręczenia, aż do 80% kwoty transakcji, nie więcej niż 528,8 tys. PLN;
 • długi okres ważności, aż do 9 lat w przypadku kredytów inwestycyjnych i leasingu finansowego, do 5 lat w przypadku kredytów w rachunku bieżącym, obrotowych, rewolwingowych, kredytów o mieszanej strukturze finansowania, umowy o udzielenie gwarancji oraz pożyczki udzielonej przez Firmę leasingową ;
 • możliwość poręczenia umowy gwarancji przetargowej, zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy/kontraktu, zapłaty za towar lub usługę, z tytułu rękojmi, celnej itp.;
 • szybka ścieżka decyzyjna, możliwość uzyskania poręczenia w ciągu 24h.

WYŁĄCZENIA

 • całkowity brak pomocy publicznej;
 • refinansowanie innego produktu (np. odnowienie kredytu bez spłaty) lub na finansowanie przedsięwzięć dla których udzielono pomocy publicznej, w szczególności z programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i krajowych;
 • rolnictwo oraz nielegalna działalność gospodarcza lub w branżach zastrzeżonych, w szczególności produkcja/obrót bronią, amunicją, prowadzenie kasyn, a także produkcja i obrót wyrobami tytoniowymi oraz destylowanymi napojami alkoholowymi, jeśli działalność ta przekracza 25% obrotów i/lub dochodów, przy czym łącznie działalność w sektorach zastrzeżonych przekracza 50% obrotów i/lub dochodów .

KOSZT PORĘCZENIA

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
  (Uwaga!!! promocja opłat do 30-06-2018r.)
 • opłata jednorazowa: 0%
 • opłata kwartalna: od 0,3% kwoty poręczenia kwartalnie
 • wysokość opłaty kwartalnej jest uzależniona od oceny ryzyka i uzyskanego ratingu/klasy ryzyka

definicje

„Beneficjent Końcowy” oznacza przedsiębiorstwo, które jest MŚP, a które zawarło Transakcję Beneficjenta Końcowego.

„MŚP” oznacza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo zgodnie z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE dotyczącym definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L124, 20.05.2003, str. 36), z okresowymi poprawkami, zmianami redakcyjnymi, uzupełnieniami i/lub zmianami użytych sformułowań.

„Transakcja Beneficjenta Końcowego” oznacza transakcję Finansowania Dłużnego udzielanego pośrednio lub bezpośrednio przez Pośrednika drugiego stopnia Beneficjentowi Końcowemu.

„Komisja” oznacza Komisję Europejską.

„Regwarancja” oznacza regwarancję przyznawaną przez EFI na rzecz POLFUND FPK S.A. na warunkach określonych w Umowie zawartej pomiędzy nimi.

„Pośrednik drugiego stopnia” oznacza, w odniesieniu do Transakcji Pośrednika, beneficjenta gwarancji wystawionej przez Pośrednika w ramach takiej Transakcji Pośrednika.

„Sytuacja Niedozwolona dla Beneficjenta Końcowego” oznacza, iż Beneficjent Końcowy znajduje się w którejkolwiek z następujących sytuacji:

 1. w dniu podpisania Transakcji Beneficjenta Końcowego:
  1. znajduje się on w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność jest objęta zarządem sądowym, w związku z powyższym, zawiesił on działalność gospodarczą, jest przedmiotem postępowania dotyczącego takich spraw, lub znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej przepisami lub regulacjami krajowymi;
  2. został, wedle jego wiedzy, wpisany do centralnej bazy danych o wykluczeniach ustanowionej na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1302/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.;oraz
 2. w trakcie ostatnich pięciu (5) lat od daty podpisania Transakcji Beneficjenta Końcowego:
  1. zawarł układ z wierzycielami, w związku z upadłością lub likwidacją, bądź objęciem jego działalności zarządem sądowym;
  2. Beneficjent lub osoby posiadające prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim zostały skazane za popełnienie wykroczenia wobec zasad etyki zawodowej na mocy prawomocnego wyroku, który wpływałby na jego zdolność realizacji Transakcji Beneficjenta Końcowego;
  3. Beneficjent lub osoby posiadające prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim zostały skazane wyrokiem prawomocnym za oszustwo, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy lub za inną nielegalną działalność na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej;

z zastrzeżeniem, że punkty (b) (ii) i (iii) nie dotyczą w przypadku, jeśli Beneficjent Końcowy jest w stanie wykazać, iż podjęte zostały stosowne kroki przeciw osobom posiadającym prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim, a które podlegają takiemu wyrokowi.

„Sytuacja Zabroniona” oznacza, iż Pośrednik lub którykolwiek Pośrednik drugiego stopnia znajduje się w którejkolwiek z poniższych sytuacji:

 1. w dniu podpisania danej Transakcji Pośrednika lub transakcji zawartej między Pośrednikiem a danym Pośrednikiem drugiego stopnia:
  1. znajduje się on w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność jest objęta zarządem sądowym, w związku z powyższym, zawiesił on działalność gospodarczą, jest przedmiotem postępowania dotyczącego takich spraw, lub znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej przepisami lub regulacjami krajowymi;
  2. jest winny fałszywego przedstawienia podanych informacji wymaganych do jego wyboru jako Pośrednika lub nie dostarczył on takich informacji;
  3. został, wedle jego wiedzy, wpisany do centralnej bazy danych o wykluczeniach ustanowionej na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1302/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.;oraz
 2. w trakcie ostatnich pięciu (5) lat od daty podpisania danej Transakcji Pośrednika lub transakcji zawartej między Pośrednikiem a danym Pośrednikiem drugiego stopnia:
  1. zawarł on układ z wierzycielami, w związku z upadłością lub likwidacją, bądź objęciem jego działalności zarządem sądowym;
  2. on lub osoby posiadające prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim zostały skazane za popełnienie wykroczenia wobec zasad etyki zawodowej na mocy prawomocnego wyroku, który wpływałby na jego zdolność wykonania niniejszej Umowy, realizacji danej Transakcji Pośrednika lub Transakcji Beneficjenta Końcowego;
  3. on lub osoby posiadające prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim zostały skazane wyrokiem prawomocnym za oszustwo, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy lub za inną nielegalną działalność na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej;

z zastrzeżeniem, że punkty (b) (ii) i (iii) nie dotyczą w przypadku, gdy Pośrednik lub Pośrednik drugiego stopnia jest w stanie wykazać, iż podjęte zostały stosowne kroki przeciw osobom posiadającym prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim, a które podlegają takiemu wyrokowi.

„Nieprawidłowość” ma znaczenie nadane w art. 1.2 Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 312, 23.12.1995, str. 2), zgodnie z którym jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej, wynikające z działania lub zaniechania działania przez Pośrednika i/lub Pośrednika drugiego stopnia i/lub MŚP, które wywiera lub może wywierać negatywny skutek na ogólny budżet Wspólnot Europejskich lub budżet przez nie zarządzany, poprzez obniżenie lub utratę narosłego dochodu ze środków własnych wyegzekwowanych bezpośrednio w imieniu Unii Europejskiej, czy też zaliczenie nieuzasadnionych pozycji wydatków do ogólnego budżetu.

„Nadużycia Finansowe mające Wpływ na Interesy Finansowe UE” ma znaczenie określone w artykule 1 konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej („Traktat z Maastricht” 1992 r.), dotyczącego ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. C 316, 27.11.1995. str. 49).

„Sektory Zastrzeżone”

1. Nielegalna Działalność Gospodarcza

 • Dowolna produkcja, obrót lub inna działalność, które są nielegalne zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami jurysdykcji krajowej dla takiej produkcji, obrotu lub działalności („Nielegalna Działalność Gospodarcza”).
 • Klonowanie ludzi do celów reprodukcji jest uznawane za Nielegalną Działalność Gospodarczą.

2. Wyroby Tytoniowe i Destylowane Napoje Alkoholowe

 • Produkcja i obrót wyrobami tytoniowymi oraz destylowanymi napojami alkoholowymi.

3, Produkcja i Obrót Bronią i Amunicją

 • Finansowanie produkcji i obrotu bronią oraz amunicją jakiegokolwiek rodzaju. Ograniczenie to nie dotyczy, jeśli działania takie stanowią część lub uzupełnienie wyraźnej polityki Unii Europejskiej.

4. Kasyna

 • Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa.

5. Ograniczenia dotyczące Sektora Informatycznego

 • Badania, opracowywanie i wdrażanie zastosowań technicznych dotyczących programów lub rozwiązań opartych na danych elektronicznych:
  które mają na celu:
  — wspieranie działalności prowadzonej w Sektorach Zastrzeżonych, o których mowa w pkt. 1-4 (włącznie) powyżej;
  — hazard i kasyna internetowe; lub
  — rozpowszechnianie treści pornograficznych.
  lub które:
  — mają na celu umożliwiać nielegalne:
  — wejście do sieci danych elektronicznych; lub
  — pobieranie danych elektronicznych.
 • Ograniczenia dotyczące Sektora Nauk Biologicznych
  W przypadku udzielania wsparcia finansowego dla badań, opracowań i wdrażania zastosowań technicznych związanych z:
  — klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii; oraz
  — Organizmami Zmodyfikowanymi Genetycznie („GMO”),

EFI będzie wymagać, aby Pośrednik złożył stosowne zapewnienia dotyczące kontroli kwestii legalności, regulacji oraz etyki związane z takim klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii i/lub GMO.

Kryteria Kwalifikowalności Beneficjenta Końcowego

 • Beneficjent Końcowy jest MŚP;
 • nie podlega zbiorowemu postępowania upadłościowemu, ani nie spełnia kryteriów określonych przez prawo krajowe do wszczęcia zbiorowego postępowania upadłościowego na wniosek wierzycieli;
 • nie skupia się w sposób znaczący na jednym lub większej liczbie Sektorów Zastrzeżonych, tj. działalność w jednym z Sektorów Zastrzeżonych nie przekracza 25% obrotów i/lub dochodów, przy czym łącznie działalność w Sektorach Zastrzeżonych nie przekracza 50% obrotów i/lub dochodów;
 • nie zalega, ani nie spóźnia się ze spłatą jakiejkolwiek pożyczki lub ratą leasingu, bez względu na to, czy udzielonych przez Bank lub Firmę leasingową, czy przez inną instytucję finansową, zgodnie z kontrolą przeprowadzoną wedle wewnętrznych wytycznych Banku lub Firmy leasingowej oraz polityką kredytową i cenową;
 • nie współpracuje z Unią Europejską w zakresie stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów podatkowych (tj. jakakolwiek jurysdykcja sklasyfikowana okresowo jako „niezgodna” przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Globalne Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych);
 • jest zarejestrowany i prowadzi działalność w Polsce;
 • nie znajduje się w sytuacji Niedozwolonej dla Beneficjenta Końcowego (według definicji powyżej);
 • nie wykonuje działalności niezgodnej z prawem zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

Kryteria Kwalifikowalności Transakcji Beneficjenta Końcowego

 • wyłącznie nowe transakcje (kredyty, pożyczki, umowy o udzielenie gwarancji, leasing finansowy) i umowy udzielone w PLN zawarte przez Przedsiębiorcę MŚP z Bankiem lub Firmą leasingową;
 • transakcja zapewnia finansowanie dla (A) inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i/lub niematerialne i prawne; oraz (B) kapitał obrotowy;
 • stanowi transakcję finansowania dłużnego o stałym harmonogramie spłat lub transakcję odnawialną;
 • przewiduje maksymalną przyznaną kwotę kapitału i dostępnego do wykorzystania w wysokości sumy nie wyższej niż 661.000,00 PLN;
 • ma przewidziany minimalny okres wymagalności nie krótszy niż 12 miesięcy;
 • w odniesieniu do Transakcji Beneficjenta Końcowego wyłącznie w postaci Transakcji Odnawialnych, ma maksymalny przewidziany okres wymagalności 5 lat (jeśli taki okres wymagalności nie został wydłużony w efekcie przekształcenia danej Transakcji Odnawialnej);
 • jeśli Transakcja Beneficjenta Końcowego stanowi leasing, przyjmie ona formę Leasingu Finansowego; oraz
 • nie będzie dotknięta Nieprawidłowością lub nadużyciem.

Kryteria Kwalifikowalności Pośrednika drugiego stopnia

 • nie może posiadać siedziby w Jurysdykcji Niewspółpracującej;
 • będzie instytucją finansową lub instytucją kredytową należycie umocowaną, jeśli dotyczy, do prowadzenia działalności udzielania pożyczek lub finansowania w ramach leasingu lub udzielania gwarancji bankowych zgodnie z prawem obowiązującym;
 • nie skupia swej działalności na jednym lub kilku Sektorach Zastrzeżonych;
 • został zarejestrowany i prowadzi działalność w jednym lub większej liczbie Krajów Partycypujących;oraz
 • nie wykonuje działalności niezgodnej z prawem zgodnie z prawem obowiązującym w kraju Pośrednika, danego Pośrednika drugiego stopnia lub Beneficjenta Końcowego (w tym zgodnie z prawem krajowym, unijnym oraz międzynarodowym, oraz z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka jak też z jej Protokołami Uzupełniającymi).

 

Zakończony program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

Dowiedz się więcej

 

POLFUND był jedynym w Polsce Funduszem poręczeniowym, który skorzystał z regwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach MAP (2001 – 2006, Multiannual Programme for Enterprise and Enterpreneurship).
W 2005 r. Fundusz zawarł Umowę o współpracy, poręczenia były włączane do portfela do końca 2007 r .

POWIĄZANE ARTYKUŁY: