fundusze ue

Europejski Fundusz
Inwestycyjny

Poręczenia Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND w ramach programu na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – COSME

CECHY I ZALETY PORĘCZENIA

 • poręczenie udzielane jest jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu wyłącznie nowych transakcji i umów udzielonych w PLN zawartych przez Przedsiębiorcę MŚP z Bankiem lub Firmą leasingową, z którą POLFUND FPK S.A. ma zawartą umowę o współpracy (lista instytucji współpracujących z POLFUND FPK S.A.);
 • poziom poręczenia, aż do 80% kwoty transakcji, nie więcej niż 528,8 tys. PLN;
 • długi okres ważności, aż do 9 lat w przypadku kredytów inwestycyjnych i leasingu finansowego, do 5 lat w przypadku kredytów w rachunku bieżącym, obrotowych, rewolwingowych, kredytów o mieszanej strukturze finansowania, umowy o udzielenie gwarancji oraz pożyczki udzielonej przez Firmę leasingową ;
 • możliwość poręczenia umowy gwarancji przetargowej, zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy/kontraktu, zapłaty za towar lub usługę, z tytułu rękojmi, celnej itp.;
 • szybka ścieżka decyzyjna, możliwość uzyskania poręczenia w ciągu 24h.

WYŁĄCZENIA

 • całkowity brak pomocy publicznej;
 • refinansowanie innego produktu (np. odnowienie kredytu bez spłaty) lub na finansowanie przedsięwzięć dla których udzielono pomocy publicznej, w szczególności z programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i krajowych;
 • rolnictwo oraz nielegalna działalność gospodarcza lub w branżach zastrzeżonych, w szczególności produkcja/obrót bronią, amunicją, prowadzenie kasyn, a także produkcja i obrót wyrobami tytoniowymi oraz destylowanymi napojami alkoholowymi, jeśli działalność ta przekracza 25% obrotów i/lub dochodów, przy czym łącznie działalność w sektorach zastrzeżonych przekracza 50% obrotów i/lub dochodów .

KOSZT PORĘCZENIA

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
  (Uwaga!!! promocja opłat do 30-06-2018r.)
 • opłata jednorazowa: 0%
 • opłata kwartalna: od 0,3% kwoty poręczenia kwartalnie
 • wysokość opłaty kwartalnej jest uzależniona od oceny ryzyka i uzyskanego ratingu/klasy ryzyka

definicje

„Beneficjent Końcowy” oznacza przedsiębiorstwo, które jest MŚP, a które zawarło Transakcję Beneficjenta Końcowego.

„MŚP” oznacza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo zgodnie z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE dotyczącym definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L124, 20.05.2003, str. 36), z okresowymi poprawkami, zmianami redakcyjnymi, uzupełnieniami i/lub zmianami użytych sformułowań.

„Transakcja Beneficjenta Końcowego” oznacza transakcję Finansowania Dłużnego udzielanego pośrednio lub bezpośrednio przez Pośrednika drugiego stopnia Beneficjentowi Końcowemu.

„Komisja” oznacza Komisję Europejską.

„Regwarancja” oznacza regwarancję przyznawaną przez EFI na rzecz POLFUND FPK S.A. na warunkach określonych w Umowie zawartej pomiędzy nimi.

„Pośrednik drugiego stopnia” oznacza, w odniesieniu do Transakcji Pośrednika, beneficjenta gwarancji wystawionej przez Pośrednika w ramach takiej Transakcji Pośrednika.

„Sytuacja Niedozwolona dla Beneficjenta Końcowego” oznacza, iż Beneficjent Końcowy znajduje się w którejkolwiek z następujących sytuacji:

 1. w dniu podpisania Transakcji Beneficjenta Końcowego:
  1. znajduje się on w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność jest objęta zarządem sądowym, w związku z powyższym, zawiesił on działalność gospodarczą, jest przedmiotem postępowania dotyczącego takich spraw, lub znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej przepisami lub regulacjami krajowymi;
  2. został, wedle jego wiedzy, wpisany do centralnej bazy danych o wykluczeniach ustanowionej na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1302/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.;oraz
 2. w trakcie ostatnich pięciu (5) lat od daty podpisania Transakcji Beneficjenta Końcowego:
  1. zawarł układ z wierzycielami, w związku z upadłością lub likwidacją, bądź objęciem jego działalności zarządem sądowym;
  2. Beneficjent lub osoby posiadające prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim zostały skazane za popełnienie wykroczenia wobec zasad etyki zawodowej na mocy prawomocnego wyroku, który wpływałby na jego zdolność realizacji Transakcji Beneficjenta Końcowego;
  3. Beneficjent lub osoby posiadające prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim zostały skazane wyrokiem prawomocnym za oszustwo, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy lub za inną nielegalną działalność na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej;

z zastrzeżeniem, że punkty (b) (ii) i (iii) nie dotyczą w przypadku, jeśli Beneficjent Końcowy jest w stanie wykazać, iż podjęte zostały stosowne kroki przeciw osobom posiadającym prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim, a które podlegają takiemu wyrokowi.

„Sytuacja Zabroniona” oznacza, iż Pośrednik lub którykolwiek Pośrednik drugiego stopnia znajduje się w którejkolwiek z poniższych sytuacji:

 1. w dniu podpisania danej Transakcji Pośrednika lub transakcji zawartej między Pośrednikiem a danym Pośrednikiem drugiego stopnia:
  1. znajduje się on w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność jest objęta zarządem sądowym, w związku z powyższym, zawiesił on działalność gospodarczą, jest przedmiotem postępowania dotyczącego takich spraw, lub znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej przepisami lub regulacjami krajowymi;
  2. jest winny fałszywego przedstawienia podanych informacji wymaganych do jego wyboru jako Pośrednika lub nie dostarczył on takich informacji;
  3. został, wedle jego wiedzy, wpisany do centralnej bazy danych o wykluczeniach ustanowionej na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1302/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.;oraz
 2. w trakcie ostatnich pięciu (5) lat od daty podpisania danej Transakcji Pośrednika lub transakcji zawartej między Pośrednikiem a danym Pośrednikiem drugiego stopnia:
  1. zawarł on układ z wierzycielami, w związku z upadłością lub likwidacją, bądź objęciem jego działalności zarządem sądowym;
  2. on lub osoby posiadające prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim zostały skazane za popełnienie wykroczenia wobec zasad etyki zawodowej na mocy prawomocnego wyroku, który wpływałby na jego zdolność wykonania niniejszej Umowy, realizacji danej Transakcji Pośrednika lub Transakcji Beneficjenta Końcowego;
  3. on lub osoby posiadające prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim zostały skazane wyrokiem prawomocnym za oszustwo, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy lub za inną nielegalną działalność na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej;

z zastrzeżeniem, że punkty (b) (ii) i (iii) nie dotyczą w przypadku, gdy Pośrednik lub Pośrednik drugiego stopnia jest w stanie wykazać, iż podjęte zostały stosowne kroki przeciw osobom posiadającym prawo reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nim, a które podlegają takiemu wyrokowi.

„Nieprawidłowość” ma znaczenie nadane w art. 1.2 Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 312, 23.12.1995, str. 2), zgodnie z którym jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej, wynikające z działania lub zaniechania działania przez Pośrednika i/lub Pośrednika drugiego stopnia i/lub MŚP, które wywiera lub może wywierać negatywny skutek na ogólny budżet Wspólnot Europejskich lub budżet przez nie zarządzany, poprzez obniżenie lub utratę narosłego dochodu ze środków własnych wyegzekwowanych bezpośrednio w imieniu Unii Europejskiej, czy też zaliczenie nieuzasadnionych pozycji wydatków do ogólnego budżetu.

„Nadużycia Finansowe mające Wpływ na Interesy Finansowe UE” ma znaczenie określone w artykule 1 konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej („Traktat z Maastricht” 1992 r.), dotyczącego ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. C 316, 27.11.1995. str. 49).

„Sektory Zastrzeżone”

1. Nielegalna Działalność Gospodarcza

 • Dowolna produkcja, obrót lub inna działalność, które są nielegalne zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami jurysdykcji krajowej dla takiej produkcji, obrotu lub działalności („Nielegalna Działalność Gospodarcza”).
 • Klonowanie ludzi do celów reprodukcji jest uznawane za Nielegalną Działalność Gospodarczą.

2. Wyroby Tytoniowe i Destylowane Napoje Alkoholowe

 • Produkcja i obrót wyrobami tytoniowymi oraz destylowanymi napojami alkoholowymi.

3, Produkcja i Obrót Bronią i Amunicją

 • Finansowanie produkcji i obrotu bronią oraz amunicją jakiegokolwiek rodzaju. Ograniczenie to nie dotyczy, jeśli działania takie stanowią część lub uzupełnienie wyraźnej polityki Unii Europejskiej.

4. Kasyna

 • Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa.

5. Ograniczenia dotyczące Sektora Informatycznego

 • Badania, opracowywanie i wdrażanie zastosowań technicznych dotyczących programów lub rozwiązań opartych na danych elektronicznych:
  które mają na celu:
  — wspieranie działalności prowadzonej w Sektorach Zastrzeżonych, o których mowa w pkt. 1-4 (włącznie) powyżej;
  — hazard i kasyna internetowe; lub
  — rozpowszechnianie treści pornograficznych.
  lub które:
  — mają na celu umożliwiać nielegalne:
  — wejście do sieci danych elektronicznych; lub
  — pobieranie danych elektronicznych.
 • Ograniczenia dotyczące Sektora Nauk Biologicznych
  W przypadku udzielania wsparcia finansowego dla badań, opracowań i wdrażania zastosowań technicznych związanych z:
  — klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii; oraz
  — Organizmami Zmodyfikowanymi Genetycznie („GMO”),

EFI będzie wymagać, aby Pośrednik złożył stosowne zapewnienia dotyczące kontroli kwestii legalności, regulacji oraz etyki związane z takim klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii i/lub GMO.

Kryteria Kwalifikowalności Beneficjenta Końcowego

 • Beneficjent Końcowy jest MŚP;
 • nie podlega zbiorowemu postępowania upadłościowemu, ani nie spełnia kryteriów określonych przez prawo krajowe do wszczęcia zbiorowego postępowania upadłościowego na wniosek wierzycieli;
 • nie skupia się w sposób znaczący na jednym lub większej liczbie Sektorów Zastrzeżonych, tj. działalność w jednym z Sektorów Zastrzeżonych nie przekracza 25% obrotów i/lub dochodów, przy czym łącznie działalność w Sektorach Zastrzeżonych nie przekracza 50% obrotów i/lub dochodów;
 • nie zalega, ani nie spóźnia się ze spłatą jakiejkolwiek pożyczki lub ratą leasingu, bez względu na to, czy udzielonych przez Bank lub Firmę leasingową, czy przez inną instytucję finansową, zgodnie z kontrolą przeprowadzoną wedle wewnętrznych wytycznych Banku lub Firmy leasingowej oraz polityką kredytową i cenową;
 • nie współpracuje z Unią Europejską w zakresie stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów podatkowych (tj. jakakolwiek jurysdykcja sklasyfikowana okresowo jako „niezgodna” przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Globalne Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych);
 • jest zarejestrowany i prowadzi działalność w Polsce;
 • nie znajduje się w sytuacji Niedozwolonej dla Beneficjenta Końcowego (według definicji powyżej);
 • nie wykonuje działalności niezgodnej z prawem zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

Kryteria Kwalifikowalności Transakcji Beneficjenta Końcowego

 • wyłącznie nowe transakcje (kredyty, pożyczki, umowy o udzielenie gwarancji, leasing finansowy) i umowy udzielone w PLN zawarte przez Przedsiębiorcę MŚP z Bankiem lub Firmą leasingową;
 • transakcja zapewnia finansowanie dla (A) inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i/lub niematerialne i prawne; oraz (B) kapitał obrotowy;
 • stanowi transakcję finansowania dłużnego o stałym harmonogramie spłat lub transakcję odnawialną;
 • przewiduje maksymalną przyznaną kwotę kapitału i dostępnego do wykorzystania w wysokości sumy nie wyższej niż 661.000,00 PLN;
 • ma przewidziany minimalny okres wymagalności nie krótszy niż 12 miesięcy;
 • w odniesieniu do Transakcji Beneficjenta Końcowego wyłącznie w postaci Transakcji Odnawialnych, ma maksymalny przewidziany okres wymagalności 5 lat (jeśli taki okres wymagalności nie został wydłużony w efekcie przekształcenia danej Transakcji Odnawialnej);
 • jeśli Transakcja Beneficjenta Końcowego stanowi leasing, przyjmie ona formę Leasingu Finansowego; oraz
 • nie będzie dotknięta Nieprawidłowością lub nadużyciem.

Kryteria Kwalifikowalności Pośrednika drugiego stopnia

 • nie może posiadać siedziby w Jurysdykcji Niewspółpracującej;
 • będzie instytucją finansową lub instytucją kredytową należycie umocowaną, jeśli dotyczy, do prowadzenia działalności udzielania pożyczek lub finansowania w ramach leasingu lub udzielania gwarancji bankowych zgodnie z prawem obowiązującym;
 • nie skupia swej działalności na jednym lub kilku Sektorach Zastrzeżonych;
 • został zarejestrowany i prowadzi działalność w jednym lub większej liczbie Krajów Partycypujących;oraz
 • nie wykonuje działalności niezgodnej z prawem zgodnie z prawem obowiązującym w kraju Pośrednika, danego Pośrednika drugiego stopnia lub Beneficjenta Końcowego (w tym zgodnie z prawem krajowym, unijnym oraz międzynarodowym, oraz z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka jak też z jej Protokołami Uzupełniającymi).

 

Zakończony program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

Dowiedz się więcej

 

POLFUND był jedynym w Polsce Funduszem poręczeniowym, który skorzystał z regwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach MAP (2001 – 2006, Multiannual Programme for Enterprise and Enterpreneurship).
W 2005 r. Fundusz zawarł Umowę o współpracy, poręczenia były włączane do portfela do końca 2007 r .

POWIĄZANE ARTYKUŁY: