Dla przedsiębiorców

Co to jest poręczenie

Przeczytaj, jaką rolę w procesie pozyskiwania finansowania na rozwój działalności firmy pełnią poręczenia.

Osiągnięcie wyższego poziomu w rozwoju firmy uzależnione jest zwykle od zdobycia przez nią finansowania w postaci kredytu lub pożyczki.

Pozyskanie tych środków od banku lub innej instytucji finansowej wymaga zawsze ustanowienia zabezpieczenia ich spłaty.

Poręczenie to właśnie jedna z form zabezpieczenia kredytu lub pożyczki, a jego działanie reguluje prawo cywilne. Stanowi ono atrakcyjną alternatywę dla hipoteki czy zastawu rejestrowego.
Jego istotą jest przyjęcie przez fundusz poręczeniowy części ryzyka, które ponosi bank udzielający pożyczki.

Do najważniejszych cech poręczeń należą:

 • wartość, która może osiągnąć 70-80% wartości kredytu,
 • czas trwania sięgający 5 lat, a w szczególnych przypadkach nawet 8 lat,
 • koszty poręczenia obejmujące w POLFUND jedynie opłatę z tytułu udzielenia poręczenia oraz opłatę kwartalną, gdyż rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne,
 • prostota procedury, zgodnie z którą zabezpieczeniem jest weksel in blanco, a wszystkie formalności dopełniane są przez doradcę bankowego,
 • warunki specjalne dostępne dla poręczeń udzielanych ze środków unijnych, które pozwalają m.in. wydłużyć czas trwania poręczenia, podnieść jego wartość i obniżyć wysokość opłat.

Dla przedsiębiorców

Dostępne rodzaje poręczeń

Odkryj, jak wiele jest zastosowań dla poręczeń oferowanych przez POLFUND

Dowiedz się więcej

Kiedy warto skorzystać

Poznaj najczęstsze zastosowania poręczeń POLFUND, aby zyskać pełną świadomość ich możliwości.

Dowiedz się więcej

Jak udzielamy poręczeń

Przekonaj się, jak proste i przyjazne dla przedsiębiorcy jest pozyskanie i uruchomienie poręczeń POLFUND.

1

Wybór banku, rozpoznanie oferty kredytowej i złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

2

Wybór form zabezpieczenia kredytu, decyzja o skierowaniu zapytania do POLFUND o warunki poręczenia

3

Przedstawienie oferty POLFUND zawierającej wartość poręczania, czas jego trwania, informację o opłatach

4

Akceptacja oferty przez firmę, dopełnienie formalności, uruchomienie poręczenia

Przedsiębiorca, który szuka finansowania dla swoich planów rozwojowych powinien najpierw udać się do najbliższego oddziału banku, z którym POLFUND ma podpisaną umowę o współpracy i tam uzyskać informacje o ofercie kredytowej. Przy omawianiu potrzeb finansowych przedsiębiorca może od razu zaznaczyć chęć skorzystania z poręczenia POLFUND lub poczekać na analizę swojego wniosku kredytowego.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku kredytowego wraz z dokumentami firmy i załącznikami, których listę każdy bank ustala indywidualnie. Podczas weryfikowania przez bank zdolności kredytowej przedsiębiorcy ustalane są m.in. formy zabezpieczenia jego spłaty. Przedsiębiorca przedstawia doradcy listę i wartość dostępnych zabezpieczeń. Jeśli jest zainteresowany uzyskaniem poręczenia, doradca bankowy kieruje do Funduszu odpowiednie zapytanie. Pracownik banku może też sam zaproponować przedsiębiorcy skorzystanie z poręczenia POLFUND, jeżeli stwierdzi, że spełnia on kryteria niezbędne do jego uzyskania.

Na podstawie otrzymanych dokumentów POLFUND w ciągu jednego dnia przedstawia doradcy ofertę, która zawiera m.in. maksymalną wartość poręczenia, czas jego trwania i wysokość opłat (lub ich braku w przypadku poręczeń JEREMIE).

Akceptacja oferty przez przedsiębiorcę pozwala dopełnić formalności związanych z przyznaniem i uruchomieniem kredytu. Wszystkie one odbywają się w oddziale banku udzielającego kredyt.

ZAPRASZAMY DO POBRANIA:

Dla przedsiębiorców

Ile to kosztuje?

Sprawdź jakiego rodzaju opłaty towarzyszą naszym poręczeniom i w jakich sytuacjach możesz ich uniknąć.

Charakter opłat związanych z przyznaniem i obsługą poręczenia jest podobny, jak w przypadku innych produktów finansowych.

Rozpatrzenie wniosku nadesłanego do POLFUND za pośrednictwem banku jest bezpłatne, podobnie jak przygotowanie na jego podstawie oferty poręczeniowej.

Pierwszy rodzaj kosztu – opłata wstępna – pojawia się dopiero po uzyskaniu poręczenia i ponoszona jest jednorazowo.

Drugi rodzaj kosztu – opłata kwartalna – wyliczana jest w oparciu o aktualną kwotę poręczenia, co oznacza, iż wraz ze spłatą kredytu ratalnego ulega zmniejszeniu.

Wysokość opłat uzależniona jest od klasy ryzyka nadanej przez Bank i/lub Fundusz. Dotychczasowi Klienci Funduszu mogą liczyć na objęcie programem lojalnościowym i uzyskanie nawet 20% obniżki.

Warto zaznaczyć, że kredytobiorca, który spełni określone wymagania, może być całkowicie zwolniony z opłat dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych (np. JEREMIE).

Poniżej przedstawiamy orientacyjne wysokości opłat dla różnych typów poręczeń:

Opłaty dla poręczeń standardowych:

 • jednorazowa (wstępna): od 0,50% kwoty poręczenia (min. 350 PLN)
 • kwartalna: od 0,30 % kwoty poręczenia
 • BRAK opłat dla poręczeń w ramach projektów JEREMIE

Opłata dla poręczeń pomostowych:

 • jednorazowa: 0,25 % kwoty poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 150 PLN/ m-c) – dla poręczeń objętych programem regwarancyjnym EFI z okresowym brakiem wystarczającego zabezpieczenia
  albo
 • jednorazowa: 0,25% kwoty poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 250 PLN/ m-c) – dla pozostałych przypadków
 • kwartalna: brak
 • BRAK opłat dla poręczeń w ramach projektów JEREMIE

Opłaty dla poręczeń włączonych do programu regwarancji EFI:

 • jednorazowa (wstępna): może zostać obniżona o 25%
 • kwartalna: od 0,30 % kwoty poręczenia

Dla przedsiębiorców

Poręczenia wadialne – ewadia

Poręczenia wadialne do 100.000 zł do nabycia w trybie automatycznym za pośrednictwem naszego systemu. Możesz otrzymać dokumenty w ciągu kilku minut!

Dowiedz się więcej

Klauzula
informacyjna
rodo

Dowiedz się więcej

Kwalifikator poręczeń

Skorzystaj i przekonaj się jak POLFUND wspiera rozwój firm

Dowiedz się więcej

FAQ

Dla kogo jest poręczenie POLFUND?

Poręczenia POLFUND dedykowane są start-upom, mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom tj. podmiotom, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, ich roczny obrót nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 50 milionów euro, a/lub ich całkowity bilans roczny nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 43 milionów euro.

Ponadto firma starająca się o poręczenie powinna:

 • podlegać polskim przepisom prawa (być rezydentem w rozumieniu prawa dewizowego)
 • działać na rynku przynajmniej trzy miesiące
 • posiadać zdolność kredytową oraz uregulowane rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • posiadać strategię nastawioną na rozwój oraz dobrą znajomość branży i potrzeb rynku

Z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego, przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określaną jako szkodliwą dla środowiska oraz firmy prowadzące działalność jako instytucje finansowe, w tym prowadzące obrót wierzytelnościami, obrót walutami, czy inwestycje w papiery wartościowe.

Jakie dokumenty muszę przygotować dla POLFUND, aby otrzymać ofertę poręczenia?

Naszą współpracę z bankami zorganizowaliśmy w taki sposób, by przy rozpatrywaniu wniosku o ustanowienie poręczenia posługiwać się wyłącznie dokumentacją wymaganą przez dany bank. Wystarczy jedynie wypełnić krótki wniosek. Dzięki elektronicznemu systemowi obiegu dokumentów, do którego ma dostęp każdy współpracujący z nami doradca bankowy, jest to procedura najprostsza z możliwych.

Mam konto w banku, który nie współpracuje z POLFUND. Czy mimo to mogę skorzystać z waszego poręczenia?

Dla skorzystania z poręczenia POLFUND konieczne jest otrzymanie kredytu w banku, z którym Fundusz ma podpisaną umowę. Zapraszamy do wizyty w najbliższym oddziale jednego z naszych Partnerów. Warunki kredytu mogą okazać się korzystniejsze niż w obecnym banku.

Chciałbym skorzystać z poręczenia. Gdzie mógłbym spotkać się z przedstawicielem POLFUND, by omówić warunki?

Poręczenia przyznawane są zawsze w odniesieniu do konkretnego kredytu, dlatego najpierw konieczna jest wizyta u doradcy bankowego, który przygotuje ofertę. Podczas ustalania rodzaju zabezpieczeń spłaty istnieje możliwość zaproponowania poręczenia POLFUND jako jednej z jego form. Niepotrzebne są kolejne spotkania. Kontaktem z nami zajmie się ten sam doradca bankowy.

Chciałbym jak najszybciej rozpocząć inwestycję.
Czy procedura uruchomienia poręczenia nie wpłynie na jej opóźnienie?

Jednym z naszych największych atutów jest elastyczność. Ofertę poręczeniową przedstawiamy zwykle w ciągu 24h od otrzymania wypełnionego wniosku. Wszelkie nasze dokumenty, w tym weksel stanowiący zabezpieczenie poręczenia, podpisywane są równocześnie z dokumentacją samego kredytu. Dzięki dobrej współpracy z bankami procedura ta nie powoduje opóźnień.