fundusze ue

Wielkopolskie RPO

Dnia 13.01.2020 r. POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr 5/2020/REPO/V z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Cel  projektu:  Zapewnienie  wsparcia  mikro,   małym  i  średnim  przedsiębiorstwom  dostępu   do  zewnętrznych  źródeł  finansowania   z   województwa   wielkopolskiego   co   przyczyni   się  do trwałego rozwoju regionu.

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w  Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2007-2013  numer  umowy  DRG-8/2017  z  dnia  17.03.2017  r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

Realizowana wartość umowy: 31.250.000,00 zł

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (pomoc de minimis) na lata 2007-2013.

Wysoki poziom poręczenia – do 80% kwoty kredytu/ pożyczki/ gwarancji/ leasingu, nie więcej niż:

 • 500 000,00 PLN dla transakcji o charakterze obrotowym,
 • 1 000 000,00 PLN dla transakcji o charakterze inwestycyjnym.

Maksymalny okres ważności poręczenia wynosi:

 • do 3 lat (tj. do 36 miesięcy) w przypadku zabezpieczenia transakcji o charakterze obrotowym,
 • do 7 lat (tj. do 84 miesięcy) w przypadku zabezpieczenia transakcji o charakterze inwestycyjnym.

Poręczeniem mogą być objęte nowe kredyty, pożyczki, gwarancje/ leasing znajdujące się w ofercie Banków współpracujących z POLFUND, z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie inwestycji – m.in. na zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup maszyn, urządzeń, sprzętu produkcyjnego, aparatów, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP np. uatrakcyjnienie oferty firmy, wzrost jakości produktów/usług, wejście na nowe rynki zbytu, nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą, leasing ruchomych środków trwałych/ gwarancje bankowe itp.
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa, zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Poręczenia bezpłatne – Klient nie ponosi żadnych kosztów za poręczenie w całym okresie ważności poręczenia. Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Korzyści dla Klienta:

 • poręczenie POLFUND-  wysoka jakość zabezpieczenia – jako główne lub uzupełniające zabezpieczenie kredytu / pożyczki – zwiększa szanse na uzyskanie produktu bankowego,
 • brak konieczności angażowania własnego majątku na zabezpieczenie kredytu / pożyczki w celu: uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wyceną nieruchomości, środków trwałych, wartości firmy itp.,
 • szybka procedura uzyskania kredytu / pożyczki (akceptacja wyższego ryzyka finansowania),
 • oszczędność czasu przy minimum formalności,
 • indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy – propozycje alternatywnych rozwiązań,
 • brak jakichkolwiek opłat,
 • indywidualna i profesjonalna obsługa Klienta.

W sytuacji nie zakwalifikowania się działalności/potrzeb finansowych Klienta do poręczenia z instrumentów finansowych WRPO (pomoc de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, bazujące na dotychczasowym długoletnim doświadczeniu i ofercie innych poręczeń.

Wzory dokumentów aplikacyjnych – załączniki do wniosku o udzielenie poręczenia

W odniesieniu do zbioru „Instrumenty finansowe dedykowane podmiotom z Województwa Wielkopolskiego”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach uzyskania pomocy opartej o instrumenty finansowe udzielone w ramach Umowy Pośrednika I stopnia, poprzez realizację i rozliczenie umowy dotyczącej udzielonych instrumentów finansowych, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości wydatków publicznych, działań informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji w oparciu o realizacje postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.
3. Pani/Pana dane przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze w zakresie udzielania niezbędnego wsparcia w formie instrumentów finansowych opartym m.in. o:
a. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
b. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
c. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
e. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
f. ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.
4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, który w imieniu Województwa Wielkopolskiego realizuje wyżej wskazane działania.
5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
a. adres email lub
b. z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub e-mail: .
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania okresu archiwizacji, który określony jest w postanowieniach Umowy Pośrednika I stopnia, lub do czasu w którym ustały zobowiązania finansowe wynikające z przyznanej pomocy oraz zawartych umów, dotyczących instrumentów finansowych.
7. Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach dostępnych instrumentów finansowych.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.