fundusze ue

Pomorskie RPO

Poręczenie w ramach środków z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, które oferuje POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracę – w ramach realizacji Umowy operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/V/DIF/088 Instrument Finansowy Poręczenie.

Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego oferujemy w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ poręczenie maksymalnie do 80 % kwoty kredytu/pożyczki liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 1.000.000 złotych.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

Poręczeniem mogą być objęte

 kredyty lub pożyczki, znajdujące się w ofercie Banków współpracujących z POLFUND, z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie wdrażania nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnianie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizację środków produkcji,
 • adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy,
 • finansowanie kapitału obrotowego (związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej) w tym na przywrócenie lub poprawę płynności zagrożonej w wyniku epidemii COVID-19.

Cechy i zalety poręczeń to:

 • Wysoki poziom poręczenia, aż do 80% kwoty kredytu/pożyczki, nie więcej niż 1.000.000,00 PLN
 • Długi okres ważności – maksymalnie do 84 miesięcy
 • Możliwość konsultacji/wysłania zapytania – niezwłoczna odpowiedź Funduszu
 • Decyzja o poręczeniu– w ciągu 1-2 dni
 • Zabezpieczenie – weksel in blanco

Poręczenie może stanowić zabezpieczenie nowych kredytów/ pożyczek:

 • inwestycyjnych, o zmiennej strukturze (obrotowo-inwestycyjnych np. Biznes Ekspres),
 • obrotowych w rachunku kredytowym.

Rodzaj poręczenia:

 • standardowe, na ściśle określony czas, pomostowe
  (np. do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego),
 • o charakterze pomostowym (do czasu spełnienia covenantów finansowych, innych warunków np. przeniesienia obrotów do Banku, zakończenia inwestycji itd.)

Korzyści dla Klienta

 • poręczenie POLFUND może stanowić główne lub uzupełniające zabezpieczenie kredytu, co zwiększa szanse na uzyskanie kredytu/pożyczki,
 • brak konieczności angażowania własnego majątku na zabezpieczenie kredytu w celu: uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wyceną nieruchomości, środków trwałych, wartości firmy itp.,
 • szybka procedura uzyskania kredytu (akceptacja wyższego ryzyka finansowania),
 • oszczędność czasu przy minimum formalności,
 • indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy – propozycje alternatywnych rozwiązań,
 • brak opłat*,
 • wysoka jakość zabezpieczenia.

wyłączenia

 • sektor podstawowej produkcji produktów rolnych, sektor rybołówstwa i akwakultury, sektor węglowy, hutnictwa, żelaza i stali,
 • nabywanie pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego przez podmioty wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • działalność eksportowa, faworyzująca produkty krajowe względem produktów przywożonych, tworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej w innych państwach,
 • podmioty w trudnej sytuacji finansowej tj. zagrożone upadłością; ubiegające się o pomoc na ratowanie i restrukturyzację,
 • kredyty przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzonej działalności i na cele konsumpcyjne, spłatę i/lub refinansowanie pożyczek i innych kredytów oraz spłatę zobowiązań publicznoprawnych,
 • przesłanki wystąpienia nakładania się finansowania tego samego wydatku ze środków Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej.

W sytuacji nie zakwalifikowania się działalności/potrzeb finansowych Klienta do poręczenia w ramach RPO POMORSKIE 2020+, POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, bazujące na dotychczasowym długoletnim doświadczeniu i ofercie innych poręczeń.

Poręczenie może być udzielone z pomocą de minimis i wówczas jest darmowe w całym okresie ważności poręczenia lub na warunkach rynkowych (bez pomocy de minimis), zależnie od możliwości udzielenia pomocy de minimis

Zakończony projekt w ramach Nowego limitu ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2007-2013

Dowiedz się więcej

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020