fundusze ue

Pomorskie RPO

Poręczenie w ramach środków z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, które oferuje POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracę – w ramach realizacji Umowy operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/V/DIF/088 Instrument Finansowy Poręczenie.

Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego oferujemy w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ poręczenie maksymalnie do 80 % kwoty kredytu/pożyczki liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 1.000.000 złotych.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

Poręczeniem mogą być objęte

 kredyty lub pożyczki, znajdujące się w ofercie Banków współpracujących z POLFUND, z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie wdrażania nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnianie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizację środków produkcji,
 • adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy,
 • finansowanie kapitału obrotowego (związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej) w tym na przywrócenie lub poprawę płynności zagrożonej w wyniku epidemii COVID-19.

Cechy i zalety poręczeń to:

 • Wysoki poziom poręczenia, aż do 80% kwoty kredytu/pożyczki, nie więcej niż 1.000.000,00 PLN
 • Długi okres ważności – maksymalnie do 84 miesięcy
 • Możliwość konsultacji/wysłania zapytania – niezwłoczna odpowiedź Funduszu
 • Decyzja o poręczeniu– w ciągu 1-2 dni
 • Zabezpieczenie – weksel in blanco

Poręczenie może stanowić zabezpieczenie nowych kredytów/ pożyczek:

 • inwestycyjnych, o zmiennej strukturze (obrotowo-inwestycyjnych np. Biznes Ekspres),
 • obrotowych w rachunku kredytowym.

Rodzaj poręczenia:

 • standardowe, na ściśle określony czas, pomostowe
  (np. do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego),
 • o charakterze pomostowym (do czasu spełnienia covenantów finansowych, innych warunków np. przeniesienia obrotów do Banku, zakończenia inwestycji itd.)

Korzyści dla Klienta

 • poręczenie POLFUND może stanowić główne lub uzupełniające zabezpieczenie kredytu, co zwiększa szanse na uzyskanie kredytu/pożyczki,
 • brak konieczności angażowania własnego majątku na zabezpieczenie kredytu w celu: uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wyceną nieruchomości, środków trwałych, wartości firmy itp.,
 • szybka procedura uzyskania kredytu (akceptacja wyższego ryzyka finansowania),
 • oszczędność czasu przy minimum formalności,
 • indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy – propozycje alternatywnych rozwiązań,
 • brak opłat*,
 • wysoka jakość zabezpieczenia.

wyłączenia

 • sektor podstawowej produkcji produktów rolnych, sektor rybołówstwa i akwakultury, sektor węglowy, hutnictwa, żelaza i stali,
 • nabywanie pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego przez podmioty wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • działalność eksportowa, faworyzująca produkty krajowe względem produktów przywożonych, tworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej w innych państwach,
 • podmioty w trudnej sytuacji finansowej tj. zagrożone upadłością; ubiegające się o pomoc na ratowanie i restrukturyzację,
 • kredyty przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzonej działalności i na cele konsumpcyjne, spłatę i/lub refinansowanie pożyczek i innych kredytów oraz spłatę zobowiązań publicznoprawnych,
 • przesłanki wystąpienia nakładania się finansowania tego samego wydatku ze środków Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej.

W sytuacji nie zakwalifikowania się działalności/potrzeb finansowych Klienta do poręczenia w ramach RPO POMORSKIE 2020+, POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, bazujące na dotychczasowym długoletnim doświadczeniu i ofercie innych poręczeń.

Poręczenie może być udzielone z pomocą de minimis i wówczas jest darmowe w całym okresie ważności poręczenia lub na warunkach rynkowych (bez pomocy de minimis), zależnie od możliwości udzielenia pomocy de minimis

Zakończony projekt w ramach Nowego limitu ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2007-2013

Dowiedz się więcej

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE  – RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: , tel. 58 32 68 684.

Powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 23 maja 2018 r. (ze zm.) podmiotowi realizującemu Projekt tj. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, który następnie podpowierzył przetwarzanie danych Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/V/DIF/088 zawartą z BGK z dnia 30 lipca 2018 r.

 1. Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych to:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakresie instrumentów finansowych, w szczególności wykonania umów w zakresie udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych, realizacji warunków umowy, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń i egzekwowania wierzytelności.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) (tj. umowy) oraz c) RODO (tj. przepisu prawa) na podstawie:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

A następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (tj. przepisu prawa) na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 1. Pani /Pana dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne czy ewaluację realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną Pani/Pana dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013) oraz art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym jak i warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie udzielenie wsparcia w ramach Projektu.