fundusze ue

Zachodniopomorskie

Dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące, a kwota poręczenia to aż 1.000.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu/pożyczki).
Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Poręczenie współfinansowane ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego, które oferuje POLFUND udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności:

 • tych, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • start-upów działające nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • pozostałych, które nie podlegają wyłączeniom z programu współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

Poręczeniem współfinansowanym ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego mogą być objęte kredyty z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju działalności gospodarczej i zwiększenia zatrudnienia.

ZALETY PORĘCZENIA

Zalety poręczeń współfinansowanych ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego to:

 • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania,
 • poziom poręczenia podwyższony nawet do 80% kwoty kredytu,
 • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 7 lat.

W sytuacji niezakwalifikowania działalności, bądź potrzeb finansowych przedsiębiorcy do poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego, POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

Od 1 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 , str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorska Agencja Roz­woju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin, która na podstawie Umowy Powierzenia realizacji zadań własnych z dnia 31 lipca 2023 roku (da­ lej: Umowa Powierzenia zadań własnych) utraciła status Podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zyskując jednocześnie status niezależnego Administratora danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania umowy z dn. 31.07.2023 r.

2. ZARR S.A., na mocy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powierzyła przetwarzanie Państwa danych Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą przy ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin (dalej: Procesor).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa pożyczki/umowa po­ręczenia (dalej: Umowa) zawarta z Procesorem.

4. W związku z realizacją Umowy dane osobowe przetwarzane są:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO; w tym między innymi w celu udzielenia Państwu wsparcia, dokonywania rozliczeń finansowych, monitorowania, kontrolowania przebiegu realizacji Umowy, dochodzenia wierzytelności, obsługi informa­tycznej, archiwizacji dokumentacji, prowadzenia sprawozdawczości w zakresie postępu rzeczowo -finansowego realizacji Umowy wobec organów państwowych, samorządowych, Administratora, i Procesora;

b) w celu prowadzenia działań marketingowych , w tym pozyskiwania i utrzymania odbiorców produktów pożyczkowych finansowych, oferowania usług świadczo­nych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem na za­ sadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, pozyskiwania informacji na temat satysfakcji odbiorców z oferowanego przez Administratora instrumentu finansowego lub służących uzyskaniu opinii na temat ich potrzeb finansowych i form wsparcia ze środków publicznych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO).

c) w celu realizowania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze lub Procesarze (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach wykonywania obowiązków służbowych przez osoby upoważnione przez Administratora lub Procesora lub osoby upoważnione przez podmiot, któremu Administrator lub Procesor powierzyli przetwarzanie danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywa­ nie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwa­rzające). Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane , zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Umowy oraz przez okres wyni­kający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia ewen­tualnych roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później). W szczególności dane osobowe:

a) pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora lub Procesora są przetwarzane przez okres wymagany przepi­sami prawa,

b) pozyskane w związku z realizacją Umowy Powierzenia zadań własnych są przetwarzane przez okres 1O lat od zakończenia Umowy powierzenia zadań własnych,

c) pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

8. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Procesora, który udostępnia adres e-mail , za pomocą którego mogą Państwo kontaktować się w sprawie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia Umowy, tj. udzielenia Państwu wsparcia.

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych  decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

POWIĄZANE ARTYKUŁY: