Dla przedsiębiorców

Dostępne rodzaje poręczeń

Odkryj, jak wiele jest zastosowań dla poręczeń oferowanych przez POLFUND

POLFUND oferuje różnorodne rodzaje poręczeń dostosowane do oczekiwań mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

Poręczenie standardowe
Przeznaczone jest dla każdego rodzaju kredytu. Poręczenie udzielane jest na okres kredytowania powiększony o ustalony z Bankiem dodatkowy czas, jednak nie dłużej niż 5 lat. W szczególnych przypadkach może zostać wydłużone do 8 lat.

  • Polecane w każdej sytuacji, gdy Bank oczekuje zabezpieczenia kredytu, a przedsiębiorca nie posiada wystarczającego majątku na zabezpieczenie wnioskowanego kredytu lub nie chce ustanawiać zabezpieczeń na majątku.

 

Poręczenie pomostowe i o charakterze pomostowym
Udzielane do czasu ustanowienia zabezpieczeń docelowych np. prawomocnego wpisu hipotecznego lub zastawu, również do czasu przejęcia Klienta i obrotów z innego Banku, zakończenia inwestycji lub spełnienia określonych przez Bank warunków dodatkowych np. wpływu dotacji, spełnienia warunków finansowych.
Zasadniczo udzielane na okres do 12 miesięcy. Dopuszcza się wydłużenie okresu poręczenia pomostowego w formie aneksu.

  • Polecane przedsiębiorcom poszukującym zabezpieczenia m.in.: do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości, zastawu lub ukończenia inwestycji.

 

Poręczenie dla kredytów „unijnych”
Udzielane jest do 24 miesięcy z możliwością przedłużenia do 5 lat. Istnieje możliwość negocjacji warunków poręczenia oraz obniżenia opłat do 25%.

  • Polecane przedsiębiorcom zamierzającym skorzystać z kredytu inwestycyjnego z dotacją Unii Europejskiej.

Poręczenie o podwyższonym ryzyku
Wartość poręczenia nie może przekroczyć 50% wartości udzielonego kredytu/pożyczki, w wyjątkowych przypadkach może wzrosnąć do 70%.

  • Polecane przedsiębiorcom realizującym inwestycje podwyższonego ryzyka.

 

Poręczenie za zobowiązania z tytułu należytego wykonania umowy o udzielenie gwarancji
Udzielane na okres do 5 lat. Jedna z form zabezpieczenia transakcji, podnosząca wiarygodność i konkurencyjność wnioskodawcy w ocenie partnera handlowego.

  • Polecane przedsiębiorcom poszukującym dodatkowego lub alternatywnego zabezpieczenia gwarancji bankowej bez angażowania własnych środków. Skuteczny instrument podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.

 

Poręczenie leasingowe
Jest traktowane przez leasingodawcę, jako zabezpieczenie o wysokiej płynności, jednocześnie nie odbiega w swojej formie od obsługi kredytu. Maksymalny poziom poręczenia wynosi 80%, a jego kwota mieści się w przedziale od 5 tys. do 1.000 tys. PLN.

  • Polecane jako alternatywa dla tradycyjnych zabezpieczeń (zastaw rejestrowy, hipoteka).

 

Poręczenia udzielane w ramach funduszy unijnych
POLFUND aktywnie korzysta ze środków unijnych dystrybuowanych w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.