fundusze ue

Inicjatywa JEREMIE Dolnośląskie zakończona

Projekt został zakończony w grudniu 2015 r.

 

Dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego proponujemy w ramach inicjatywy JEREMIE wzrost maksymalnego poziomu poręczenia do 80% kwoty kredytu liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych. Łączna kwota poręczeń przypadających na jednego klienta nie może przekroczyć kwoty 325 000 zł.

Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności:

 • tych, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • start-upów działające nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • pozostałych, które nie podlegają wyłączeniom z programu JEREMIE.

Poręczeniem JEREMIE mogą być objęte kredyty, znajdujące się w ofercie Banków współpracujących z POLFUND, z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie inwestycji, tj. zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup środków trwałych i/lub wyposażenia, wykup środka trwałego z leasingu operacyjnego i inne,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele rozwojowe MŚP, np. wzrost konkurencyjności wytwarzanych produktów,
 • nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą, wykreowanie nowego produktu, wejście na nowe rynki zbytu i inne.

Poręczeniem z JEREMIE może być objęta spłata rat kapitałowych z tytułu zawartej umowy leasingu. Poręczenie JEREMIE może być stosowane jako zabezpieczenie pomostowe dla kredytów finansujących powyżej wymienione cele.

W sytuacji niezakwalifikowania działalności/ potrzeb finansowych Klienta do poręczenia JEREMIE (de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.jeremie.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013