fundusze ue

Inicjatywa JEREMIE Mazowieckie zakończona

Projekt został zakończony w grudniu 2015 r.

 

Dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego oferujemy w ramach inicjatywy JEREMIE poręczenie maksymalnie do 80% kwoty kredytu liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 350 000 zł.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności:

  • tych, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
  • start-upów działających nie dłużej niż 24 miesiące,
  • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
  • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
  • wszystkich pozostałych, które nie podlegają wyłączeniem z programu JEREMIE.

Poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki, znajdujące się w ofercie Banków współpracujących z POLFUND, z przeznaczeniem m.in. na:

  • finansowanie inwestycji, tj. zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup środków trwałych i/lub wyposażenia, wykup środka trwałego z leasingu operacyjnego i inne,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • inne cele rozwojowe MŚP, np. wzrost konkurencyjności wytwarzanych produktów, rozwój nowych rynków zbytu, finansowanie kontraktu, tworzenie oddziału/filii przedsiębiorcy w innych rejonach kraju, poszerzenie zakresu działalności czy gamy oferowanych produktów/towarów/usług i inne.

W sytuacji niezakwalifikowania działalności/ potrzeb finansowych przedsiębiorcy do poręczenia JEREMIE (de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.jeremie.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa