fundusze ue

Inicjatywa JEREMIE Pomorskie zakończona

Projekt został zakończony we wrześniu 2016 r.

 

Poręczenie JEREMIE (pomoc de minimis), które oferuje POLFUND udzielane jest przedsiębiorcy MŚP, jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki/leasingu udzielonej przez Bank/Leasingodawcę, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego oferujemy w ramach inicjatywy JEREMIE poręczenie maksymalnie do 80 % kwoty kredytu liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 350 000 złotych.

Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, w szczególności:

 • podmiotów posiadających utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (start-upów) działających nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • przedsiębiorstw niepodlegającym wyłączeniom z programu JEREMIE.

Poręczeniem JEREMIE mogą być objęte kredyty lub pożyczki, znajdujące się w ofercie Banków współpracujących z POLFUND, z przeznaczeniem m.in. na:

 • finansowanie inwestycji, tj. zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup środków trwałych i/lub wyposażenia, wykup środka trwałego z leasingu operacyjnego i inne,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele rozwojowe MŚP, np. wzrost konkurencyjności wytwarzanych produktów, rozwój nowych rynków zbytu, finansowanie kontraktu, tworzenie oddziału/filii przedsiębiorcy w innych rejonach kraju, poszerzenie zakresu działalności czy gamy oferowanych produktów/towarów/usług i inne.

Zalety poręczeń JEREMIE to:

 • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania
 • poziom poręczenia podwyższony nawet do 80 % kwoty kredytu
 • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 5,5 roku

W sytuacji niezakwalifikowania działalności/ potrzeb finansowych przedsiębiorcy do poręczenia JEREMIE (de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.jeremie.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013