fundusze ue

Inicjatywa JEREMIE Wielkopolskie zakończona

Projekt zakończony w styczniu 2017 r.

 

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwść uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia JEREMIE de minimis.  Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 66 miesięcy, a kwota poręczenia to aż 1.000.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Poręczenie JEREMIE (pomoc de minimis), które oferuje POLFUND udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności:

 • tych, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • start-upów działające nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • pozostałych, które nie podlegają wyłączeniom z programu JEREMIE.

Poręczeniem JEREMIE mogą być objęte kredyty z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP np. uatrakcyjnienie oferty firmy, wzrost jakości produktów/usług, wejście na nowe rynki zbytu, nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą, finansowanie działań w zakresie innowacji, badań i rozwoju itp.

Zalety poręczeń JEREMIE to:

 • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania
 • poziom poręczenia podwyższony nawet do 80 % kwoty kredytu
 • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 5,5 roku
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań działający w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Programem Operacyjnym na lata 2007-2013;
 2. Pani/Pana osobowe są przetwarzane w celach rozliczenia wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w szczególności: realizacji warunków umowy inwestycyjnej, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i  sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz w celu archiwizacji.
 3. Pani/Pana dane przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorach w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 opartym m.in. o:
  1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  2. ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  3. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  4. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
  5. ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
  6. ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego;
  7. ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o., z  siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, który w imieniu Województwa Wielkopolskiego realizuje wyżej wskazane działania.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
  1. adres email lub
  2. z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub e-mail: .
  3. z inspektorem ochrony danych osobowych Pośrednika Finansowego, adres e-mail:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania okresu archiwizacji, którego termin został określony w postanowieniach Umowy Operacyjnej lub do czasu ustania roszczeń.
 7. Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W sytuacji niezakwalifikowania działalności/ potrzeb finansowych Klienta do poręczenia JEREMIE (de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.jeremie.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013