fundusze ue

Inicjatywa JEREMIE Zachodniopomorskie II zakończona

Projekt został zakończony w grudniu 2016 r.

 

Dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego oferujemy oferujemy możliwść uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia JEREMIE de minimis.  Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 66 miesięcy, a kwota poręczenia to aż 750.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Poręczenie JEREMIE (pomoc de minimis), które oferuje POLFUND udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności:

 • tych, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • start-upów działające nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • pozostałych, które nie podlegają wyłączeniom z programu JEREMIE.

Poręczeniem JEREMIE mogą być objęte kredyty z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP np. uatrakcyjnienie oferty firmy, wzrost jakości produktów/usług, wejście na nowe rynki zbytu, nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą, finansowanie działań w zakresie innowacji, badań i rozwoju itp.

Zalety poręczeń JEREMIE to:

 • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania
 • poziom poręczenia podwyższony nawet do 80 % kwoty kredytu
 • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 5,5 roku

W sytuacji niezakwalifikowania działalności, bądź potrzeb finansowych przedsiębiorcy do poręczenia JEREMIE (de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.jeremie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013