12 września 2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin , w terminie do 31.12.2020 w dniach roboczych ( od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.